Markteffect

Macrodoelmatigheidsonderzoek

Een succesvolle opleidingsaanvraag door macrodoelmatigheidsonderzoek

Dit krijgt u van ons:

  • Onderzoeksplan en budget binnen 24 uur
  • Maatwerk onderzoek ten behoeve van toets nieuwe opleiding
  • Specialisten met jarenlange ervaring in onderwijs en arbeidsmarkt
  • Advies op welke wijze uw opleiding aan te scherpen en geaccrediteerd te krijgen

Het voorzien van kwalitatief hoogwaardig personeel aan de arbeidsmarkt is een steeds voornamer speerpunt van onderwijsinstellingen. Steeds meer onderwijsinstellingen creëren nieuwe opleidingen die de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt moeten verdichten. Vaak zijn dit Associate-degreeprogramma’s (tweejarige programma’s in het hoger beroepsonderwijs die opleiden tot een nieuwe wettelijke graad: de Associate degree) ofwel hbo-masters (ook wel “professional master” genoemd).

Om het succes van een nieuwe opleiding te garanderen, is het cruciaal dat het opleidingsaanbod overeenkomt met de behoeften die bestaan bij werkgevers. Een uitdagende opgave voor onderwijsinstellingen, want deze behoeften kunnen vaak zeer specifiek zijn op het gebied van opleidingsniveau, branche en specialisatie. Daarnaast moeten de onderwijsinstellingen bij het vormen van dit onderwijsaanbod er rekening mee houden dat het onderwijsaanbod aantrekkelijk genoeg is voor potentiële studenten. Deze vereisten worden getoetst door het NVAO, de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. Deze organisatie beoordeelt of de opleiding geaccrediteerd en bekostigd kan worden.

 

Om uw instelling te ondersteunen bij een aanvraag voor een nieuwe opleiding voert Markteffect al gedurende een tijdspanne van 10 jaar gericht onderzoek uit: het macrodoelmatigheidsonderzoek. Hiermee leveren wij uw instelling de vereiste inzichten aan ter ondersteuning van uw aanvraag. Dankzij onze ruime ervaring hierin, zijn onze resultaten direct te interpreteren voor zowel u als uiteindelijke opstarter van de opleiding als de NVAO die de toetsing uitvoert.

 

Combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek

Markteffect hanteert in dit onderzoek altijd een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. In een tijdsbestek van ongeveer twee maanden verkent Markteffect het volledige spectrum van de toekomstige opleiding. Dit begint met een kwalitatieve verkenning op de arbeidsmarkt waarvan u als opdrachtgever en Markteffect vanuit haar expertrol belangrijke stakeholders selecteert en aan de tand voelt. Resultaat hiervan is een duidelijke visie op de toekomstige arbeidsmarkt en een diepgaande behoefteverkenning op het gebied van toekomstig personeel en de competenties die het toekomstig personeel moet bezitten. De nieuwe opleiding wordt hieraan gespiegeld en beoordeeld in hoeverre deze al voldoet of aanscherping wenselijk is. 

Vertaling kwalitatief onderzoek naar kwantitatieve vragenlijst

Het kwalitatieve onderzoek biedt voeding aan het kwantitatieve onderzoek. Dit deel van het onderzoek biedt ook verdieping, maar meer nog een kwantitatief beeld van de daadwerkelijke vraag en aanbod van de opleiding. Hoeveel personeel is nodig? En hoeveel vraag bestaat er? Op deze wijze kan in de aanvraag onderbouwd worden hoe groot de daadwerkelijke vraag is.

 

Samenwerking voor een succesvolle opleidingsaanvraag

Centraal in alle macrodoelmatigheidsonderzoeken van Markteffect staat de samenwerking met u als opdrachtgever. Onze mening is dat het partnership tussen u als expert op het vlak van onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt en Markteffect als verbindende en onafhankelijke partij de formule is die leidt tot een succesvolle opleidingsaanvraag. Wij werken onafhankelijk en proactief, maar wel met u aan onze zijde.

 

Succesvol macrodoelmatigheidsonderzoek

 

  • Social Work (Hogeschool Zeeland): instroompotentie en effectiviteit

De opleiding Social Work van Hogeschool Zeeland stond onder druk door een halvering van de instroom in slechts twee schooljaren. Markteffect heeft kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van potentiële deeltijdstudenten en de wijze waarop de opleiding op een effectievere manier kon worden ingevuld. Aanvullend is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, door interviews met experts, leidinggevenden en beleidsbepalende professionals. In deze interviews werden de wensen en behoeften voor het curriculum en de arbeidsmarktperspectieven voor afgestudeerden besproken.

 

  • Master en AD Zorgtechnologie (Zuyd Hogeschool): kwalitatief onderzoek

De faculteiten “Beta Sciences and Technologies” en “Gezondheidszorg” wilden samen een nieuwe AD Zorgtechnologie ontwikkelen. Markteffect heeft Zuyd Hogeschool ondersteund bij het beantwoorden van belangrijke vragen over de visie op technologische ontwikkelingen in de zorg, instroom, interesse bij werkgevers, naamgeving van functies, locatie en inrichting van het onderwijs. In dit onderzoek zijn diepte-interviews uitgevoerd met ruim 40 bestuurders, experts, leidinggevenden en beleidsbepalende professionals uit de gezondheidszorg en medisch-technologische ondernemingen.

 

  • Juridische Deeltijd Masteropleiding (Erasmus School of Law): behoefte- en instroomonderzoek

Voor een nieuw te ontwikkelen masteropleiding van de Erasmus School of Law heeft Markteffect inzicht gegeven in de behoeften van de doelgroep, de potentiële marktomvang en de toetsing van de opleidingsinhoud op doelmatigheid. Bij dit onderzoek is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek ingezet om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Tijdens het kwalitatief onderzoek zijn o.a. een rechter, een hoofd juridische zaken binnen een G4-gemeente en een strategisch adviseur van het ministerie van Veiligheid en Justitie in een diepte-interview bevraagd. Daarna heeft een kwantificering plaatsgevonden door online en telefonisch onderzoek uit te voeren onder potentiële studenten voor nieuwe master (bachelor studenten hbo Rechten, MER en SJD).

Edgar de Beule - Consultant

Edgar
de Beule

Consultant
Danny Meulenbroeks - Manager Onderzoek & Kwaliteit

Danny
Meulenbroeks

Manager Onderzoek & Kwaliteit
Welk marktonderzoek heb ik nodig?
Help mij kiezen
Of
Stel Uw Vraag

Heeft u vragen of wenst u meer informatie?

Help mij kiezen of Neem vrijblijvend contact op