Phone

Privacy statement

Over Markteffect

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in vijf verschillende onderzoeksgebieden. Ons kantoor is gevestigd in het centrum van Eindhoven.

De tien gouden regels voor Onderzoek & Statistiek en Gegevensbescherming

Als marktonderzoeksbureau is Markteffect aangesloten bij brancheorganisatie MOA. Zij heeft een gedragscode opgesteld voor de omgang met gegevens in onderzoek & statistiek. Vanzelfsprekend is deze gedragscode ook bij Markteffect het uitgangspunt. Dit zijn de tien gouden regels:

1. Informeer de respondent over het doel van het onderzoek;

2. Bejegen de respondent die aan het onderzoek deelneemt met respect, ook wanneer hij niet wenst deel te nemen. Een weigering is een weigering;

3. Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek;

4. Extra zorgvuldigheid is geboden bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens. Dit zijn persoonsgegevens omtrent iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke Persoonsgegevens en Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag;

5. Verwerk gegevens in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Anonimiseer zo snel mogelijk;

6. Rapporteer nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige (=zonder twijfel) toestemming heeft gegeven;

7. Neem technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik;

8. Wanneer persoonsgegevens verkregen uit het onderzoek langer dan zes maanden na verkrijging worden bewaard, zorg dan voor een tijdige melding van de verwerking bij het College bescherming persoonsgegevens door de opdrachtgever;

9. Houd alle persoonsgegevens die worden verzameld en bewerkt geheim en verstrek persoonsgegevens alleen aan geautoriseerde functionarissen;

10. Wijs bij irritatie van de respondent, bij onaangekondigd telefonisch onderzoek, op de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens tegen dergelijke vorm van onderzoek te blokkeren via www.onderzoekfilter.nl.

Uw privacy en de bescherming hiervan

Als marktonderzoeksbureau verwerken wij regelmatig persoonsgegevens. Dit is altijd in het kader van onderzoeksactiviteiten en nooit voor commerciële doeleinden. Wij zullen respondenten nooit iets proberen te verkopen of toe te sturen. 

Alle antwoorden van respondenten worden anoniem verwerkt. Dat betekent dat de persoonsgegevens worden losgekoppeld van de door gegeven antwoorden zodra u deel heeft genomen aan het onderzoek. Hierdoor is het voor ons niet meer te achterhalen welke antwoorden door welke persoon zijn gegeven. 

Alle persoonsgegevens die wij ontvangen worden versleuteld opgeslagen op een beveiligde locatie. Bovendien worden alle persoonsgegevens na afloop van het onderzoek binnen zes maanden verwijderd, tenzij anders overeengekomen. Hetzelfde geldt voor al het e-mail verkeer waaruit persoonsgegevens te herleiden zijn. Op deze manier is de kans dat persoonsgegevens gelekt worden minimaal.

De rechten van de respondent 

Een respondent heeft een aantal belangrijke rechten. Wanneer de respondent nadrukkelijke toestemming heeft gegeven zijn of haar antwoorden te rapporteren in een vorm waarin hij of zij wel te identificeren is, heeft hij of zij het recht te weten aan wie deze informatie verstrekt wordt. Bovendien zullen persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor een vooraf gedefinieerd onderzoeksdoel. Wij zullen hierna op geen enkele andere wijze gebruik maken van deze gegevens.

Bovendien heeft een respondent het recht van verzet wanneer zijn of haar gegevens voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden gebruikt worden. Het moment dat de gegevens gebruikt worden om iets te verkopen of iets toe te sturen mag de respondent bezwaar aantekenen en mogen de persoonsgegevens niet meer gebruikt worden. De respondent heeft daarbij ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten verwijderen.

Wijzigingen van privacy statement

Het kan zijn dat wij wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving verandert. Wij adviseren u daarom om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via 040-2392290 of info@markteffect.nl 

Versie 2.0
De pagina is voor het laatst aangepast op 21 maart 2018. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Markteffect.