Veelgestelde vragen

Marktonderzoek is een breed werkveld, dat terugkomt in iedere branche, op talloze manier. Het is gemakkelijk door de bomen het bos niet meer te zien. Gelukkig zijn wij er om te helpen

Hieronder vind u alle veelvoorkomende vragen terug die u en andere opdrachtgevers stellen. U kunt gebruik maken van onze categorisatie om uw zoektocht naar het antwoord binnen marktonderzoek gemakkelijker te maken. 

Staat uw vraag rondom onderzoek er niet tussen? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder.

Waardevolle merkinzichten verkrijgen?

Hoe wordt een behoefteonderzoek uitgevoerd?

Een behoefteonderzoek is een type onderzoek dat nooit volgens een vaste opzet wordt uitgevoerd. Elk concept, elke markt en elke organisatie is namelijk anders. Daarnaast verschilt het per concept en organisatie welke inzichten al beschikbaar zijn en welke inzichten (verder) onderzocht moeten worden. Een behoefteonderzoek zal dan ook altijd op maat worden aangeboden en Markteffect zal met haar expertise samen met u de juiste opzet en inhoud bepalen.

De meest gebruikte methode voor een marktonderzoek naar behoefte is online onderzoek onder consumentenpanels. In deze panels kan uw precieze doelgroep geselecteerd worden. Voor B2B-onderzoek naar producten of diensten wordt vaak telefonisch onderzoek gebruikt.

Hoe wordt een brand tracker onderzoek uitgevoerd?

Middels een brand tracker wordt een merk doorlopend gemonitord in haar prestaties in de markt ten opzichte van vooraf gedefinieerde aspecten. De meest voorkomende methode hiervoor is online onderzoek. De onderzoeksresultaten kunnen op die manier direct in een online dashboard worden getoond. In overleg wordt bepaald welke elementen doorlopend gemeten zullen worden, welke concurrenten (eventueel) in het onderzoek opgenomen worden en hoe groot de steekproef dient te zijn.

Hoe wordt een customer journey onderzoek uitgevoerd?

Een customer journey onderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. De precieze aanpak en methode wordt dan ook bepaald door uw vraagstuk. Er kan gebruik gemaakt worden van verschillende methoden binnen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt om inzichten te verkrijgen over de hoe en waarom vragen rondom de customer journey. Wanneer het doel van het onderzoek is om representatieve uitspraken te kunnen doen over de hele doelgroep, dan is kwantitatief onderzoek een beter keuze.

Hoe wordt een doelgroeponderzoek uitgevoerd?

Doelgroeponderzoek wordt op verschillende manieren uitgevoerd. Zo kan door middel van (online) kwantitatief onderzoek inzicht worden gegeven of er verschillende segmenten te onderscheiden zijn. Vaak zijn er voor een specifiek product of dienst namelijk meer dan één interessante doelgroep, maar zijn er per doelgroep ook nog meerdere segmenten van elkaar te onderscheiden. Door middel van kwantitatief onderzoek kunnen deze doelgroepen blootgelegd worden en kan bovendien per doelgroep gedetailleerd inzicht worden gegeven in het gedrag en de aspecten die een belangrijke rol spelen.

Een andere manier om doelgroeponderzoek uit te voeren, is door middel van kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van diepte interviews of een Online Community. Soms is dit een aanvulling op het eerder benoemde kwantitatieve onderzoek, omdat op deze manier de diepgang en de dialoog met de doelgroep kan worden aangegaan. Anderzijds is het soms juist een voorbereiding voor het kwantitatieve onderzoek, omdat hiermee wensen, behoeften, drivers & barriers boven tafel worden gebracht. Aan de hand van de resultaten kunnen o.a. personas worden opgesteld.

Hoe wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd?

Elk haalbaarheidsonderzoek is maatwerk waarbij gekeken kan worden naar verschillende fases: Pre-concept test, concept test, marktpotentieel test, product test en de financiële haalbaarheid in kaart brengen. Afhankelijk van waar u naar op zoek bent kan ondersteuning geboden worden om inzicht te verkrijgen. 

Hoe wordt een imago-onderzoek uitgevoerd?

Het is afhankelijk van uw doelgroep op welke manier het onderzoek uitgevoerd zal worden. Om de doelgroep optimaal te ondervragen, leveren wij maatwerk. De meest voorkomende methoden hiervoor zijn online onderzoek, telefonisch onderzoek en doelgroeppanels.

Om gericht imago-onderzoek uit te voeren, worden de identiteit van uw bedrijf en het gewenste imago van uw bedrijf als uitgangspunten genomen. Wie zijn we en hoe willen we gezien worden? Het gewenste imago kan bestaan uit typeringen waarin de organisatie wil uitblinken, ook wel imagowaarden. Een organisatie die zich wil profileren als innovatief kan hiermee toetsen in hoeverre de doelgroep dit herkent. Op deze manier komt u te weten in hoeverre de doelgroep de gewenste imagowaarden passend vindt.

Hoe wordt een naamsbekendheidonderzoek uitgevoerd?

De naam van het onderzoek spreekt voor zich, er wordt onderzoek gedaan naar de bekendheid van uw bedrijf. De methode die Markteffect gebruikt voor het onderzoek is sterk afhankelijk van uw doelgroep en uw specifieke vragen. Wanneer het om consumentenonderzoek gaat wordt er vaak gekozen voor online onderzoek of wordt er gebruik gemaakt van het eigen onderzoekspanel. Als het om B2B-onderzoek gaat dan wordt er vaak voor telefonisch onderzoek of het eigen doelgroeppanel gekozen.

Hoe wordt een positioneringsonderzoek uitgevoerd?

Een positioneringsonderzoek is een gedetailleerdere variant van het naamsbekendheid- en imago onderzoek. Gedeeltelijk zullen in het positioneringsonderzoek namelijk dezelfde onderwerpen worden uitgevraagd (naamsbekendheid, imago en overweging), echter wordt er ook dieper ingegaan op de concurrentie. Het onderzoek zal nooit volgens een 100% vaste opzet worden uitgevoerd. Elke organisatie, elke markt en elke doelgroep is namelijk anders. Uw positioneringsonderzoek bij Markteffect is volledig maatwerk en wordt afgestemd op uw organisatie, uw huidige positionering en uw doelgroep. Uiteraard maken we gebruik van de lessen en kennis die we bij andere onderzoeken hebben toegepast, maar er zal een uniek onderzoek worden uitgevoerd. We denken graag met u mee over de mogelijkheden en de juiste methodiek voor uw positioneringsvraagstuk.

In de meeste gevallen wordt er gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek, door middel van een online vragenlijst. Echter komt het ook voor dat organisaties niet precies weten wie in de ogen van de doelgroep de belangrijkste concurrenten zijn, of dat men niet weet wat de meest voorkomende en belangrijkste associaties, wensen & behoeften zijn. In dat geval kan er voor worden gekozen om te starten met explorerend kwalitatief onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van diepte-interviews of een online community.

Hoe wordt een smaaktest onderzoek uitgevoerd?

Voor het uitvoeren van een goede smaaktest zijn een aantal zaken belangrijk; De doelgroep, de testlocatie en een goed voorbereide vragenlijst.

Een goede smaaktest begint bij de juiste doelgroep. Het is belangrijk dat goed in beeld gebracht wordt wie de doelgroep is. De een kan het product volledig anders ervaren dan de ander. Een goede screening en voorbereiding is daarbij erg belangrijk. Het tweede punt is de testlocatie. Men kan een product anders ervaren wanneer ze op straat aangesproken worden ten opzichte van een omgeving waar men rustig de tijd heeft om een product te ervaren. Denk bijvoorbeeld aan het proeven, testen en ervaren van wijn. Vervolgens is het belangrijk om een goede vragenlijst op te stellen om de juiste onderwerpen aan te snijden.

Hoe wordt een usability onderzoek uitgevoerd?

Een usability onderzoek wordt uitgevoerd op basis van drie methoden, namelijk web usability, mouse tracking en eye tracking. Daarnaast wordt ook regelmatig gebruik gemaakt van een Online Community als de situatie of de onderzoeksvraag daar om vraagt. Per onderzoek wordt gekeken welke methodieken het best passend zijn voor uw onderzoeksvraag en welke eventueel noodzakelijk zijn voor een goed onderzoek.

Hoe wordt een usage & attitude onderzoek uitgevoerd?

Een usage & attitude onderzoek, ook wel kennis, houding en gedrag onderzoek, is een onderzoek naar de algemene beoordeling en gebruik van een specifiek product of specifieke productcategorie. Er wordt met name gekeken naar het product, het gebruik en de shopper segmentatie. Alle relevante informatie rondom het product of de categorie wordt uitgevraagd.

 • Product: Heeft betrekking ‘wat’. Alle relevante informatie rondom het product of de categorie wordt uitgevraagd.
 • Kanaal en gebruik: Heeft betrekking op ‘wijze’. Op welke manier koopt het gebruikt men het product of de categorie?
 • Shopper segmentatie: Heeft betrekking op ‘wie’. Wie is de shopper en wie is de gebruiker? Kunnen we verschillen in houding en gedrag onderscheiden?

Afhankelijk van uw doelgroep bepalen we samen op welke manier het onderzoek uit wordt gevoerd. De methode van het veldwerk kan bij elk onderzoek verschillen. Dat is met name afhankelijk van uw doelgroep. Consumentenonderzoek voeren we voornamelijk uit door middel van online onderzoek en als uw doelgroep bestaat uit zakelijke beslissers dan zal het veldwerk vaak via telefonisch onderzoek of onze eigen doelgroeppanels plaatsvinden.

Wat is een behoefteonderzoek?

In een behoefteonderzoek wordt onderzocht of uw product of dienst aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Zo kan uit het onderzoek blijken dat de doelgroep het product veel interessanter zou vinden als het in een bepaalde behoefte voldoet. Bij Markteffect helpen we u graag aan deze inzichten, zodat uw product of dienst optimaal aan de behoefte van de doelgroep kan voldoen.

Wat is een brand tracker?

Middels een brand tracker wordt een merk doorlopend gemonitord in haar prestaties in de markt ten opzichte van vooraf gedefinieerde aspecten. Een brand tracker is het perfecte onderzoek wanneer u de belangrijkste marketing KPI’s doorlopend inzichtelijk wilt hebben. Het up-to-date hebben van belangrijke cijfers zoals merkbekendheid, overweging en voorkeur is van belang om op de juiste manier direct aanpassingen te maken.

Wat is een customer journey onderzoek?

Een customer journey onderzoek is onmisbaar wanneer u de consument goed wilt begrijpen. Hoe ziet de klantreis eruit? Wordt de klant bij de hand genomen? Wat zijn de belangrijkste contactmomenten tussen uw organisatie en de klant?

Om te begrijpen hoe (potentiële) klanten zich oriënteren op producten in uw categorie en hoe men vervolgens overgaat tot aankoop, is inzicht in de customer journey gewenst. Ofwel: welke touchpoints doorloopt men van eerste oriëntatie tot aan de aanschaf en op basis van welke aspecten en afwegingen maakt men keuzes? Welke aspecten zijn van doorslaggevend belang en welke drivers & barriers liggen hieraan ten grondslag? Een customer journey onderzoek helpt u om de keuzes van de consument te begrijpen en de positionering en de propositie te optimaliseren.

Wat is een doelgroeponderzoek?

Een doelgroeponderzoek richt zich met name op de doelgroep in plaats van een product of dienst. Met dit onderzoek is het mogelijk de doelgroep op nauwkeurige wijze te doorgronden. Zo kan nauwkeurig worden bepaald waar de doelgroep zich bevindt, kunnen demografische kenmerken geïdentificeerd worden en kan bepaald worden hoe deze doelgroep het beste te bereiken is.

Een doelgroeponderzoek is onmisbaar wanneer u een nieuwe dienst of een nieuw product in de markt wilt gaan introduceren. Of als u uw huidige merk beter wilt positioneren. Op welke doelgroep moet u zich richten? Welke wensen en behoefte heeft deze doelgroep? Hoe zorgt u dat u deze doelgroep effectief bereikt?

Wat is een haalbaarheidsonderzoek?

Voor het haalbaarheidsonderzoek wordt er een overzicht gecreëerd waarbij per stap gekeken wordt of een idee, concept, product of dienst uitvoerbaar en rendabel is. Hierbij worden bijvoorbeeld risico's in kaart gebracht vanuit de markt, het product en de opinie van de doelgroep.

Wat is een imago-onderzoek?

Een imago-onderzoek laat u zien hoe uw doelgroep écht over u denkt. Als uw doelgroep bekend is met uw naam wil dat nog niet zeggen dat zij producten en/of diensten bij u gaan afnemen. De concurrentie ligt op de loer en uw doelgroep zal een gefundeerde, weloverwogen keuze willen maken. Een organisatie met een uitstraling die past bij de wensen van de doelgroep heeft een enorm concurrentievoordeel. Wellicht heeft uw organisatie het imago enorm duur te zijn terwijl dit niet waar is, de consument zal u door het imago dan toch minder snel overwegen.

Wat is een naamsbekendheidonderzoek?

Met behulp van een naamsbekendheidonderzoek wordt één van de belangrijkste marketing doelstellingen in kaart gebracht, namelijk uw huidige bekendheid en die van uw concurrenten. Als uw doelgroep aan uw productcategorie denkt, denken ze dan ook aan uw merk? Zit u bekendheid top of mind of moet de doelgroep erbij geholpen worden? Deze vragen worden beantwoordt door een naamsbekendheidonderzoek

Wat is een positioneringsonderzoek?

Een positioneringsonderzoek geeft inzicht in uw positie in de markt ten opzichte van de concurrentie. Een goede positionering is voor elke organisatie goud waard. Hoe scoort u bijvoorbeeld op de belangrijkste KPI’s ten opzichte van uw belangrijkste concurrenten? En waar liggen specifieke wensen en behoeften van consumenten die momenteel nog niet (voldoende) ingevuld worden?

Wat is een smaaktest onderzoek?

Een smaaktestonderzoek is een onderzoek waarbij een groep mensen producten proeft en beoordeelt op verschillende kenmerken zoals smaak, textuur, vorm, uiterlijk en bijvoorbeeld de bijpassende verpakking. Het doel van zo'n onderzoek kan bijvoorbeeld zijn om de smaak van een nieuw product te beoordelen en te verbeteren, om te achterhalen welke smaken en textuurkenmerken het meest gewaardeerd worden door consumenten, of om te kijken of er verschillen zijn in de smaakperceptie tussen verschillende doelgroepen (zoals leeftijdsgroepen of geslachten).

Wat is een usability onderzoek?

Een usability onderzoek toetst of uw website een goed beeld weergeeft van uw organisatie en uw producten of diensten. Content en vormgeving spelen hierin een belangrijke rol, maar dit is niet het enige wat op orde moet zijn. Weten uw (potentiële) klanten effectief hun weg te vinden in hun zoektocht naar informatie? Is uw website gebruiksvriendelijk en staat de juiste informatie er op?

Wat is een usage & attitude onderzoek?

Een usage & attitude onderzoek (U&A onderzoek) biedt inzichten in de oriëntatie, de aankoop en het gebruik van uw product(categorie) onder een geselecteerde doelgroep. Wat verdient extra aandacht in de productontwikkeling of communicatie richting de consument? Waar liggen kansen voor u als producent/retailer?

Dit type onderzoek wordt met name veel uitgevoerd in de FMCG branche. Een usage & attitude onderzoek wordt uitgevoerd indien men behoefte heeft aan de manier waarop men naar specifieke producten kijkt, én de manier waarop deze worden beoordeeld. In de meeste gevallen gaat het hier om onderzoeken naar de productcategorie, zoals bijvoorbeeld de categorie snoep in de supermarkt. Een U&A onderzoek geeft inzicht in de kennis die de consument heeft van de categorie.

Wat levert een behoefteonderzoek op?

Een behoefteonderzoek helpt u om inzichten te verschaffen, zekerheid te bieden en (mede)financiers te overtuigen van de mogelijkheden en potentie van uw nieuwe product of dienst. Ook geeft het onderzoek concreet inzicht in de best mogelijke manier van positioneren.

Wat levert een brand tracker op?

Afhankelijk van uw wensen wordt in overleg bepaald met welke frequentie respondenten worden benaderd en op welke manier u de resultaten wilt volgen. Markteffect beschikt over een gebruiksvriendelijk online dashboard dat u op elk gewenst moment kunt raadplegen. Hiermee kunt u zelf, waar u ook bent, snel en eenvoudig de resultaten inzien en ontwikkelingen volgen.

Wat levert een customer journey onderzoek op?

De fases van het oriëntatie- en keuzeproces worden weergegeven door middel van een zogenaamde customer journey mapping. Deze geeft inzicht in de reis die een klant maakt aan de hand van de contactmomenten (touch points) met een organisatie en hoe deze contactmomenten door de consument ervaren worden. Aan de hand hiervan kan een prioriteitenmatrix worden opgesteld, waarin de verbeterpunten voor de organisatie worden weergegeven. Hierin wordt bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen beoordeling en belang van bepaalde aspecten. Om te zorgen voor concrete handvatten voor verbetering, kunnen aanvullend ook personas op worden gesteld, die aandacht besteden aan behoeften en ervaringen van specifieke klanten en doelgroepen.

Wat levert een doelgroeponderzoek op?

Bij Markteffect leveren we geen rapport dat enkel uit harde cijfers bestaat, we zorgen ervoor dat het rapport een handleiding is om uw organisatie naar het volgende niveau te helpen. U ontvangt heldere adviezen en aanbevelingen en weet zo precies waar uw verbeterpunten zullen liggen.

Wat levert een haalbaarheidsonderzoek op?

De onderzoeksresultaten van het onderzoek leiden tot onderbouwing van uw business case via een concreet advies over de haalbaarheid van uw idee of project. Een concept of idee kan in een heleboel fases voor komen. Bij Markteffect onderscheiden we vijf fases:

Wat levert een imago-onderzoek op?

Tijdens de rapportage worden de resultaten op een visuele wijze weergegeven. Dit wordt gedaan met behulp van de imagomatrix. Hierin wordt van de verschillende onderzochte imago-aspecten in beeld gebracht in hoeverre de doelgroep een beeld heeft van het aspect en in hoeverre de doelgroep het aspect passend vindt bij de organisatie. De aspecten die relatief hoog scoren op beide waarden zorgen voor het onderscheidend vermogen van uw organisatie. De aspecten waar lager op wordt gescoord, zijn de aspecten kritisch naar moet worden gekeken.

Wat levert een naamsbekendheidonderzoek op?

Door inzicht te verkrijgen in de verschillende lagen van de bekendheid van uw organisatie, krijgt u een goed beeld van de kansen die nog voor u liggen om de naamsbekendheid van uw organisatie te vergroten. Een goed product is tegenwoordig niet meer voldoende vanwege de grote concurrentie.

U ontvangt een uitgebreide onderzoeksrapportage en tijdens de terugkoppeling denken we graag mee over hoe de kansen het beste te benutten zijn. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten.

Wat levert een positioneringsonderzoek op?

Het positioneringsonderzoek geeft u handvatten om uw positie in de markt (beter) te kunnen claimen. U krijgt inzicht in de huidige performance van uw merk of product in uw markt, aangevuld met de manier waarop (potentiële) klanten naar uw organisatie kijken ten opzichte van de concurrentie. Ook beantwoorden we de vraag welke wensen en behoeften het meest van belang zijn in uw markt en welke aanbieder (concurrent) dit op de juiste manier vervult. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten.

Wat levert een smaaktest onderzoek op?

Een smaaktest wordt per vraagstuk op maat gemaakt, de resultaten kunnen dus erg verschillen per onderzoek. Markteffect stelt altijd een vragenlijst op, op basis van uw vraagstuk. Om een beeld te geven, geeft een smaaktest bijvoorbeeld aan wat uw (potentiële) doelgroep vindt van uw product, van de smaak, de textuur, van de verpakking, van het gebruiksgemak ten opzichte van bijvoorbeeld uw concurrenten.

Daarnaast geeft het inzicht in de unique selling points, vanuit de klant zijn of haar perspectief, geeft het verbeterpunten en kan het kansen inzichtelijk maken.

Wat levert een usability onderzoek op?

Een usability onderzoek geeft inzicht in de duidelijkheid, vindbaarheid, aantrekkelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van uw website. Kan men vinden wat zij nodig hebben? Is de informatie op de juiste manier beschreven en is deze logisch te vinden? Weet men waar de organisatie voor staat en past de website ook bij uw imago en identiteit? Op deze vragen kan het onderzoek onder andere antwoord geven.

Wat levert een usage & attitude onderzoek op?

In overleg met u wordt bepaald op welke aspecten de focus komt te liggen en welke onderzoeksmethode het best past bij uw doelstellingen en uw voorkennis uit eerdere onderzoeken. Met behulp van de harde cijfers die uit het onderzoek blijken, zal de rapportage een handleiding vormen om uw organisatie naar het volgende niveau te helpen. Bij Markteffect dragen we er zorg voor dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten. De rapportage is daarom een onderliggend document met adviezen en aanbevelingen, waarmee uw verbeterpunten blootgelegd worden.

Wat zijn de kosten van marktonderzoek?

De kosten voor een onderzoek zijn afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst het onderzoek zelf, en hoe complex uw vraag is die u wilt stellen. De duur van het onderzoek, en de gewenste doelgroep die u wilt bevragen hebben ook impact op de prijs. 
Bent u benieuwd hoe duur uw onderzoeksvoorstel is? Vul onze prijsberekening formulier in en wij geven u meteen een inschatting van de kosten. Dan weet u gelijk waar u aan toe bent. 

Welke fases zijn er in een customer journey?

Een customer journey (klantreis) bevat verschillende fases:

 1. bekendheid,
 2. overweging,
 3. voorkeur
 4. keuze.

In de eerste fase moeten consumenten bekend worden met de organisatie, dienst of product. Als het voor een consument relevant is, moet hij of zij in deze fase een bepaalde organisatie, dienst of product overwegen. Als consumenten moeten kiezen, moet hij of zij in deze fase al een voorkeur hebben voor die bepaalde organisatie, dienst of product. In de laatste fase kiest de consument daadwerkelijk voor een bepaalde organisatie, dienst of product. Markteffect brengt deze fases in de door u gewenste mate in beeld.

Er kunnen naast deze basisfases ook nog andere fases worden toegevoegd aan het onderzoek:

 • Bewustzijn 
 • Vertrouwen 
 • Aankoop en gebruik
 • Herhalingsaankopen 

Alles over klant- & medewerkerstevredenheid

Hoe wordt een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd?

De manier waarop het klanttevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd, wordt aan uw wensen en uw klanten aangepast. De meest gebruikte methodes voor een klanttevredenheidsonderzoek zijn online onderzoek bij consumenten, telefonisch onderzoek bij zakelijke dienstverleners en schriftelijk onderzoek bij oudere patiënten of consumenten.

De kanttevredenheid wordt aan de hand van drie belangrijke peilers in beeld gebracht, namelijk algemene tevredenheid, Net Promoter Score (NPS) en loyaliteit.

De algemene tevredenheidsscore geeft direct weer hoe tevreden uw klanten zijn. De toelichting bij deze score is erg belangrijk omdat deze concrete handvatten geeft voor verbeteringen in uw organisatie. We raden altijd aan ook de tevredenheid op deelaspecten te meten, zoals productkwaliteit, vriendelijkheid van uw medewerkers of de bereikbaarheid van uw organisatie.

Hoe wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) helpt u met het in kaart brengen van de tevredenheid, betrokkenheid en loyaliteit van uw werknemers door onder andere gebruik te maken van de Net Promotor Score en het loyaliteitsmodel. De NPS gebruiken we om inzichtelijk te maken in hoeverre uw medewerkers uw organisatie als werkgever en de diensten van uw organisatie zouden aanbevelen. Het loyaliteitsmodel combineert de tevredenheid en de aanbevelingsintentie om zo uw medewerkers te segmenteren.

De meest voorkomende onderzoeksmethode is online onderzoek. Hiermee kunnen uw medewerkers snel en gericht bevraagd worden. Wanneer het onderzoek erom vraagt, kan er ook gekozen worden voor kwalitatief onderzoek in de vorm van bijvoorbeeld diepte interviews.

Hoe wordt een MTO Quick Scan uitgevoerd?

De MTO Quick Scan is een kort maar krachtig onderzoek dat inzicht geeft in alle belangrijke zaken rondom uw personeel. De MTO Quick Scan is het resultaat van vele wetenschappelijke- en maatwerk onderzoeken en bevat daardoor alle belangrijke en nodige onderwerpen. Omdat het onderzoek gestandaardiseerd is, kunt u op een laagdrempelige manier en tegen een lage investering peilen of uw medewerkers nog op hun plek zitten.

De meest voorkomende onderzoeksmethode is online onderzoek. De onderzoeksresultaten kunnen op die manier ook direct in een online dashboard worden getoond. In overleg wordt bepaald welke aspecten u ondervraagt wilt hebben. Dit is namelijk afhankelijke van uw doelstellingen voor het onderzoek.

Wat is een klanttevredenheidsonderzoek?

Een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) haalt de sterke punten en de verbetermogelijkheden volgens uw klanten boven water. Hoe denken uw klanten eigenlijk over uw organisatie? Waar liggen kansen om de klantbeleving en tevredenheid te verbeteren?

Tevreden klanten en stakeholders zijn de basis van een succesvolle organisatie. Bij Markteffect begrijpen we dat en wordt voor diverse grote en kleinere organisaties uit verschillende branches een KTO uitgevoerd.

Wat is een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) helpt u inzichtelijk te maken waar uw sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen liggen vanuit het perspectief van uw medewerkers. Hoe loyaal zijn uw medewerkers? Zijn ze tevreden met u als werkgever? Wat vinden uw werknemers goed aan uw beleidsvoering?


Medewerkers zijn hét visitekaartje van uw organisatie. Zij hebben een grote invloed op de tevredenheid van uw klanten. Daarnaast zorgen betrokken medewerkers voor innovatie, een lager verzuim en een lager verloop. 

Wat is een MTO Quick Scan?

MTO staat voor Medewerkerstevredenheidonderzoek, een veel voorkomend onderzoek. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek helpt u inzichtelijk te maken waar uw sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen liggen vanuit het perspectief van uw medewerkers. 

De MTO Quick Scan is een kort maar krachtig, gestandardiseerd onderzoek dat inzicht geeft in alle belangrijke zaken rondom uw personeel. De MTO Quick Scan geeft snel inzicht in de tevredenheid van uw medewerkers en is het resultaat van vele wetenschappelijke- en maatwerk onderzoeken en bevat daardoor alle belangrijke en nodige onderwerpen.

Wat levert een klanttevredenheidsonderzoek op?

Bij Markteffect geven we niet alleen inzicht in de klanttevredenheid, maar we doen ook concrete aanbevelingen om die klanttevredenheid te verbeteren. We brengen de samenhang van deelaspecten die u zelf aandraagt met de algemene tevredenheid in kaart. Dit wordt vertaalt in een prioriteitenmatrix, waarin u in één oogopslag ziet zien aan welke knoppen u moet draaien om de klanttevredenheid te verbeteren.

De tevredenheid van uw klanten, consumenten, bezoekers of gasten kan ook op regelmatige basis gemeten worden. Zo kunt u continu een vinger aan de pols houden en ingrijpen of bijsturen wanneer dat nodig blijkt.

Wat levert een medewerkerstevredenheidsonderzoek op?

Een positieve verandering realiseren in de tevredenheid en betrokkenheid van uw medewerkers is een hele opgave. Het is daarom essentieel om te weten aan welke knoppen u moet draaien om het maximale resultaat te bereiken. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten.

Middels een regressieanalyse brengen we de samenhang van de verschillende aspecten met de algemene betrokkenheid in kaart. Door deze te vertalen in een prioriteitenmatrix krijgt u concreet inzicht in de verbeteracties.

Wat levert een MTO Quick Scan op?

Het binnen houden van goede krachten en het zorgen voor goede mond-tot-mond reclame van de medewerkers is ook zeer belangrijk in tijden van schaarste op de arbeidsmarkt. Bij Markteffect vinden we het belangrijk er zorg voor te dragen dat u beslissingen kunt nemen op basis van de beste en meest relevante inzichten om de tevredenheid van de medewerkers te optimaliseren.

Marktonderzoek & effectieve campagnes

Hoe wordt een campagne effectmeting uitgevoerd?

De methode van veldwerk is afhankelijk van de doelgroep en kan dan ook bij elk onderzoek anders zijn. In de regel wordt een campagne effectmeting met name uitgevoerd middels online onderzoek onder grotere steekproeven.

Wanneer het voor u wenselijk is om uw campagnes continu bij te kunnen sturen, biedt Markteffect de campagne tracker aan. Hiermee kan tweewekelijks een meting plaatsvinden, waardoor de effecten en resultaat continu in kaart worden gebracht.

Hoe wordt een campagne pre-test uitgevoerd?

Voor de uitvoering van een campagne pre-test wordt onder andere het Markteffect Ad Likeability model gebruikt. Dit model is tot stand gekomen uit een combinatie tussen wetenschappelijk onderzoek en de jarenlange onderzoekservaring van Markteffect. Het (deels) gestandaardiseerde model geeft in één oogopslag inzicht in de prestaties van uw commercial. Meer informatie over het Ad Likeability model wat als methode wordt gebruikt, vindt u hier.

De voornaamste reden om een campagne creatie te laten pre-testen, is om te achterhalen of deze de boodschap op de juiste manier overbrengt en of deze begrepen én onthouden wordt door de doelgroep. Een campagne pre-test wordt uitgevoerd door middel van een online onderzoek, waarin nauwkeurig gezocht wordt naar de juiste doelgroep. Immers, het is vooral relevant om te achterhalen of de campagne bij úw doelgroep begrepen wordt.

Wat is een campagne effectmeting onderzoek?

Een campagne effectmeting is een absolute must wanneer u de effecten van een campagne in kaart wilt brengen. Is uw campagne gezien en door wie is hij bekeken? Wat is het effect van de campagne op de naamsbekendheid , het imago en de overwegingsintentie ? Zet de reclame-uiting aan tot handelen? Een campagne effectmeting beantwoord deze vragen en meer.

Wat is een campagne pre-test?

Een campagne pre-test is het op voorhand te bepalen of de insteek van uw campagne de juiste snaar zal raken bij uw doelgroep. Het is een meting waarbij u kijkt hoe uw doelgroep uw marketing boodschap beoordeeld. Zal de doelgroep de boodschap van uw tv-of radio commercial begrijpen? Onthouden ze uw merk aan de hand van de campagne en welke associaties roept de campagne op?

Wat levert een campagne effectmeting op?

Het onderzoek zal inzicht geven in de effecten van reclames, campagnes of campagnemiddelen op vooraf gedefinieerde KPI’s. Als u een grote crossmediale campagne wilt uitzetten met het doel om de naamsbekendheid en de overwegingsintentie te vergroten, dan brengt Markteffect nauwkeurig in kaart welke inzet heeft bijgedragen aan welk doel. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren dat televisie met name invloed heeft op de naamsbekendheid en de overwegingsintentie, maar dat online content ondersteuning juist veel invloed heeft op de voorkeursintentie.

Wat levert een campagne pre-test op?

Aan de hand van de resultaten en onze benchmarks kunnen we u precies vertellen welke aspecten goed scoren en waar eventueel nog ruimte is ter verbetering. We kijken vooral naar duidelijkheid, begrijpelijkheid, aantrekkelijkheid en passendheid bij het merk. Daarnaast achterhalen we ook of de campagne aanspreekt en of deze aanzet tot actie.

De eerste stappen in marktonderzoek

Hoe bereik ik mijn doelgroep?

Markteffect werkt samen met Response2Data, een onafhankelijk dataplatform dat onze panels beheert. In ons panel zitten meer dan X deelnemers, die frequent vragenlijsten invullen. U kunt uw doelgroep bereiken door de juiste deelnemers te selecteren binnen ons panel. 
Is uw doelgroep (nog) geen onderdeel van ons panel? Geen zorgen, ons data team staat paraat om uw specifieke doelgroep effectief te werven.

Hoe kies ik een marktonderzoeksbureau?

Een marktonderzoeksbureau moet goed passen bij uw vraag, maar ook uw bedrijf. We hebben een checklist van de belangrijke variabelen waar u op moet letten.

Klik hier om deze te downloaden

Hoe ontvang ik de resultaten van een onderzoek?

Bij Markteffect krijgt u een uitgebreide rapportage met overzichtelijk resultaten, conclusies op basis van data inclusief strategisch advies over wat het voor uw organisatie betekent. Tevens is er de mogelijkheid om een strategisch nabeschouwing in te plannen. 
Heeft u liever alleen de cijfers? Geen probleem, wij leveren u een overzichtelijke tabellenrapportage met de resultaten. 

Hoe weet ik welk onderzoek bij mij past?

Marktonderzoek is een breed vakgebied en het is makkelijk verdwaald te raken tussen alle vormen van onderzoeken en jargon. Waar u moet starten is afhankelijk van in hoeverre u weet wat uw onderzoeksvraag is, en wat het doel van het onderzoek zal zijn.

Wat bij uw wensen past kunt u op verschillende manier benaderen. Op onze branche pagina's vindt u relevante, veelvoorkomende onderzoeken voor uw sector. U kunt ook rechtstreeks naar ons aanbod van type onderzoeken; hier leert u meer over welke vragen een onderzoek kan beantwoorden en of dit ook voor uw organisatie waardevol kan zijn.

Tot slot, mocht u advies nodig hebben dan staan onze experts voor u klaar. Met onze ruime ervaring in onderzoek in meer dan 14 branches kunnen wij u helpen een passend onderzoek te vinden. Via deze pagina komt u in contact met ons.

Neem ook een kijkje bij onze kennisbank om meer te leren over veelvoorkomende marktonderzoek begrippen.

Wie is Markteffect?

Markteffect is een full-service marktonderzoeksbureau, gespecialiseerd in zeven verschillende onderzoeksgebieden. Ons onderzoeksteam bestaat uit 65 onderzoeksspecialisten. Markteffect beschikt daarnaast over een eigen veldwerkteam, dat bestaat uit ruim 80 medewerkers met verschillende nationaliteiten. 

Lees hier meer

Marktonderzoek in het onderwijs

Hoe wordt een macrodoelmatigheidsonderzoek uitgevoerd?

Op basis van onder meer ROA data, UWV gegevens, brancherapporten en informatie over topsectoren wordt er middels een deskresearch in kaart gebracht wat de arbeidsmarktbehoefte en -prognose voorspelt tot 2024.

Daarnaast wordt er bij een macrodoelmatigheidsonderzoek gekeken naar de arbeidsmarkt en de potentiële studenten. Zo wordt er een kwantitatief onderzoek uitgevoerd naar de marktbehoeften onder betrokken stakeholders. Hoeveel vraag bestaat er? Hoeveel personeel is er nodig? Ook onder Lijkde potentiële studenten wordt kwantitatief onderzoek gedaan naar de behoeften onder de instroommarkt. Wat vinden zij van de opleiding, spreekt het hen aan en is men geïnteresseerd in de opleiding? Is de opleiding haalbaar voor de instroommarkt en zou men de opleiding bij onderwijsinstelling X willen volgen?

Wat is een macrodoelmatigheidsonderzoek?

Een macrodoelmatigheidsonderzoek is het juiste hulpmiddel wanneer u overweegt een nieuwe opleiding te ontwikkelen. Dit onderzoek helpt u inzichtelijk te krijgen in de potentie van de opleiding. Is er op de arbeidsmarkt behoefte aan uw nieuwe opleiding? Is er ruimte in het landelijke aanbod? Wat is het belang voor de maatschappij?

Bij de ontwikkeling van een nieuwe mbo-, hbo- of universitaire opleiding hoort u een aanvraag macrodoelmatigheid in te dienen bij de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en NVAO. Er wordt bij de beoordeling gekeken naar de behoefte aan deze opleiding op de arbeidsmarkt en de ruimte in het landelijke aanbod.

Wat levert een macrodoelmatigheidsonderzoek op?

Centraal in alle macrodoelmatigheidsonderzoeken van Markteffect staat de samenwerking met u als opdrachtgever. Wij zijn er van overtuigd dat het partnership tussen u als expert op het gebied van onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt en Markteffect als verbindende en onafhankelijke partij leidt tot een succesvolle opleidingsaanvraag. Wij werken onafhankelijk en proactief, maar wel met u aan onze zijde.

Deelname aan het Studiekeuzeonderzoek

Heb je een vraag na het invullen van de vragenlijst van de Markteffect Imagomonitor?

Op deze pagina vind je antwoord op de meest gestelde vragen van deelnemers na het invullen van de Markteffect Imagomonitor (2022-2023).

De Imagomonitor is een onderzoek dat Markteffect jaarlijks uitvoert onder potentiële mbo-, hbo- of wo-studenten. Hiervoor stuurt Markteffect een vragenlijst uit onder vmbo-, havo-, vwo-leerlingen en mbo-studenten. Nadat je de Markteffect Imagomonitor vragenlijst hebt ingevuld, word je doorgestuurd naar deze pagina voor het geval je nog vragen hebt. Mocht je deze pagina in de toekomst willen bezoeken, vergeet de URL dan niet op te slaan.

Hoe kan ik antwoord krijgen op mijn vraag die hier niet tussen staat?

Stuur dan een mail naar onderwijs@markteffect.nl en wij zullen je zo snel mogelijk helpen.

Hoe werkt het verhogen van mijn winkans?

Na het invullen van de vragenlijst krijg je de kans om een gepersonaliseerde link met vrienden of klasgenoten te delen. Voor iedere deelnemer die de vragenlijst via jouw link invult, wordt jouw winkans verdubbeld!

Let op! De vragenlijst dient serieus ingevuld in te worden door de mensen die jij aanlevert.

 • 1 persoon vult de vragenlijst via jou in -> Je maakt 1x kans
 • 2 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 2x kans
 • 3 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 4x kans
 • 4 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 8x kans
 • 5 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 16x kans

Ik heb de vragenlijst (per ongeluk) twee keer of vaker ingevuld, wat nu?

Allereerst hoef jij je hier geen zorgen over te maken, dat lossen wij wel op! Uiteraard mag je ons hier altijd mee helpen door een mailtje te sturen naar onderwijs@markteffect.nl. Als jij je e-mailadres hebt achtergelaten bij de winnaarsvraag, dan kunnen wij op basis hiervan jouw tweede ingevulde vragenlijst verwijderen. 

Ik heb de vragenlijst ingevuld en mij is gevraagd om een link naar dezelfde vragenlijst met mijn klasgenoten / vrienden te delen. Waarom zou ik dit doen?

Allereerst is de Imagomonitor een belangrijk jaarlijks onderzoek waarmee veel mbo-scholen, hogescholen en universiteiten worden geholpen. Met jouw antwoorden krijgen zij namelijk waardevolle inzichten die zij in de komende jaren kunnen gebruiken om jou en andere toekomstige studenten te helpen in hun oriëntatie op een vervolgopleiding. Jouw mening en de mening van leeftijdsgenoten is dus belangrijk!

Daarnaast maak je kans op prijzen! Jouw hulp mag beloond worden. Daarom maak je naast de prijzen die je kan winnen met het zelf invullen van de vragenlijst, ook nog kans op éxtra prijzen voor elke goede deelnemer die de vragenlijst via jouw link invult. Vullen meer deelnemers de vragenlijst in via jouw link? Dan wordt jouw winkans op 1 van de 50 cadeaubonnen ter waarde van €50,- verdubbeld!

 • 1 persoon vult de vragenlijst via jou in -> Je maakt 1x kans
 • 2 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 2x kans
 • 3 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 4x kans
 • 4 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 8x kans
 • 5 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 16x kans

Ik krijg de melding dat de vragenlijst al is ingevuld, wat moet ik nu doen?

Helaas betekent dit dat je een verkeerde link doorgestuurd hebt gekregen en hierdoor kun je niet deelnemen via deze weg.

Meer dan vijf mensen hebben de vragenlijst voor mij ingevuld. Hoe groot is mijn kans nu?

We verdubbelen je winkans bij elke extra deelnemer die je aanlevert tot maximaal 5 deelnemers. Dit doen we omdat we niet teveel deelnemers uit hetzelfde gebied willen laten deelnemen, omdat het onderzoek een landelijk representatief beeld dient weer te geven.

Het geeft niet als meer mensen via jouw link de vragenlijst invullen, maar je wordt maar tot maximaal 5 deelnemers beloond:

 • 1 persoon vult de vragenlijst via jou in -> Je maakt 1x kans
 • 2 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 2x kans
 • 3 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 4x kans
 • 4 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 8x kans
 • 5 personen vullen de vragenlijst via jou in -> Je maakt 16x kans

Mijn ouders hebben vragen over dit onderzoek. Waar kunnen zij terecht met hun vragen?

Het is begrijpelijk dat u als ouder vragen heeft over de deelname van uw kind aan dit onderzoek. Allereerst willen wij u informeren dat deelname aan de Imagomonitor volledig anoniem is. Dit betekent dat de antwoorden van uw kinderen nooit gekoppeld kunnen worden naar hen als persoon.

Wanneer uw kind kans wil maken op een van de prijzen, dan zijn wij genoodzaakt om naar hun e-mailadres te vragen. Zo kunnen wij hen benaderen wanneer zij een van de prijzen ook daadwerkelijk hebben gewonnen. Hierbij is het belangrijk voor u om te weten dat wij deze gegevens uitsluitend voor het verloten van de prijzen voor dit onderzoek bewaren en na afloop direct zullen verwijderen.  

Mocht u op deze pagina niet het antwoord vinden wat u zoekt, dan kunt u altijd direct contact opnemen met Markteffect door te mailen naar: onderwijs@markteffect.nl.

Wanneer is een vragenlijst serieus en volledig ingevuld?

Een vragenlijst is volledig ingevuld wanneer een deelnemer de laatste vraag beantwoord heeft en een melding krijgt dat de resultaten verwerkt worden. Stop je eerder met de vragenlijst? Dan heb je deze niet volledig ingevuld en worden jouw resultaten niet meegenomen in het onderzoek. Je hebt dan ook helaas geen kans om een van de prijzen te winnen.

Een vragenlijst serieus invullen betekent dat jij de vragen en antwoordopties goed hebt gelezen en hierover hebt nagedacht voordat je antwoord geeft. Wanneer er een open vraag wordt gesteld verwachten wij ook van een serieuze deelnemer dat zij hier een duidelijk antwoord typen en niet zomaar op het toetsenbord rammelen.

Let op! Het heeft ook geen zin om de vragenlijst meerdere keren zelf in te vullen.

Wanneer je de vragenlijst via jouw eigen persoonlijke link hebt ingevuld, dan telt de vragenlijst niet en maak je minder kans om een prijs te winnen.

Wanneer maak ik kans op een van de prijzen?

Iedere deelnemer die de vragenlijst serieus en volledig invult maakt kans op 1 van de 200 waardebonnen ter waarde van €25,-. Wanneer jij als deelnemer ervoor kiest om jouw gepersonaliseerde link te delen met leeftijdsgenoten en zij de vragenlijst ook serieus en volledig invullen, dan verdubbelt jouw winkans op een van de 50 cadeaubonnen ter waarde van €50,- met elke nieuwe respondent die jij aanlevert!

 • Heb je de vragenlijst zelf ingevuld? Dan maak je kans op een prijs!
 • Heb je de vragen doorgestuurd? Dan maak je kans op extra prijzen.
 • Hoe vaker je de vragenlijst door anderen laat invullen, hoe hoger je kans om een prijs te winnen.
  • Let op! De vragenlijsten dienen serieus te worden ingevuld.
 • Heb je een vragenlijst voor iemand anders ingevuld? Dan maak je zelf ook kans op prijzen!

Wanneer weet ik of ik een van de prijzen gewonnen heb?

Het Imagomonitor onderzoek loopt tot begin 2023. Wanneer alle data binnen is, gaat Markteffect aan de slag met het analyseren van de data. Hierna zullen wij een loting houden en ontvangen de winnaars een mail van ons.

 • Uiterlijk in de eerste week van februari krijg je een mail als je gewonnen hebt.
 • Houd je ongewenste e-mail in de gaten!
 • Heb je geen mail ontvangen? Dan heb je helaas geen prijs.

Wat kan ik precies winnen?

De deelnemers aan dit onderzoek maken kans op 1 van de 200 cadeaubonnen t.w.v. €25,-.

Deelnemers die de vragenlijst doorsturen maken daarnaast nog een kans op het winnen van een cadeaubon t.w.v. €50,-. Hoe vaker je de vragenlijst doorstuurt, hoe meer kans je maakt!

Deze cadeaubon wordt via een e-mail aan de winnaars uitgereikt en is eenvoudig in te wisselen bij verschillende webshops en winkels, zoals Bol.com, Zalando, Hema, Wehkamp, Shoeby, etc.

ME Research Group

Hoe wordt een Employer Branding onderzoek uitgevoerd?

Het uitvoeren van een Employer Branding onderzoek vereist nauwkeurig onderzoek dat zowel een goed beeld geeft van de huidige situatie onder eigen medewerkers als ook van wat de perceptie is onder potentiële medewerkers. Dit proces begint meestal met een gedegen voorbereiding en planning, waarbij de doelstellingen van het onderzoek worden vastgesteld en de juiste methodologie wordt gekozen om de benodigde gegevens te verzamelen.

Hoe wordt een Podcast Brand Lift Study uitgevoerd?

Voor het onderzoek wordt gezocht naar luisteraars van de opdcast en niet-luisteraars van de podcast. 
Onder niet-luisteraars wordt gemeten wat de algemene bekendheid is van het merk. Onder de doelgroep van luisteraars van de podcast worden daarnaast ook vragen gesteld over de inhoudelijke waardering van de podcast. Enerzijds worden deze vragen toegevoegd om de luisteraar niet te vermoeien met alleen vragen over de commerciële partners, anderzijds draagt dit ook bij aan het verbeteren van de podcast en wordt de bereidwilligheid voor deelname aan het onderzoek vergroot.

Wat is een Basis op Orde onderzoek?

Het Basis op Orde onderzoek is een geautomatiseerde variant van het medewerkerstevredenheidsnonderzoek (MTO). Op basis van onze ervaring met MTO's hebben we de belangrijkste elementen al voorbereid waardoor we een snellere doorlooptijd kunnen garanderen waardoor de kosten gedrukt worden endus laag blijven.

Wat is een Employer Branding onderzoek?

Een Employer Branding onderzoek geeft u o.a. inzicht in uw naamsbekendheid, imago en de belangrijkste aspecten voor sollicitanten en medewerkers voor uw organisatie als werkgever. 

Wat is een Podcast Brand Lift Study?

Om inzicht te krijgen in de impact van podcast advertising op de brand funnel van het merk, voert Markteffect de Podcast Brand Lift Study uit. Een onderzoek onder zowel luisteraars- als niet-luisteraars van de podcast waarin de impact op een aantal belangrijke merk KPI’s worden blootgelegd.

Wat is het verschil tussen een Basis op Orde onderzoek en een MTO?

Een traditioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek start met een blanco opzet, waarin we een vragenlijst gaan opstellen die per opdrachtgever uniek is. Het proces kent een doorlooptijd van 6 tot 8 weken, waarin de opdrachtgever een projectteam samenstelt die intensief samenwerkt met het projectteam van Markteffect. Bij de MTO Basis op Orde nemen wij alle inspanningen bij jullie weg.

Wij hebben een selectie gemaakt o.b.v. onze expertise op dit onderzoek domein om de belangrijkste topics aan te kaarten. Op deze manier kan je in een doorlooptijd van slechts 4 weken je medewerkerstevredenheid in kaart brengen. Wij maken gebruik van een interactief, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk dashboard in PowerBI. Op deze manier kan je 24/7 aan de slag met de resultaten én kan je de ontwikkeling over de tijd eenvoudig monitoren.

Wat levert een Basis op Orde onderzoek op?

Door dit onderzoek krijgt u inzicht in de huidige positie van u als werkgever van de medewerkers. Zo krijgt u inzichtelijk waar u goed of juist minder scoort als werkgever. Na afloop van het onderzoek, lopen we samen met u door de uitkomsten van het onderzoek heen. Vervolgens ontvangt u de rapportage en een eigen dashboard met de gegevens, zodat u hier zelf mee aan de slag kan.

Wat levert een Employer Branding onderzoek op?

Het uitvoeren van ons Employer Branding onderzoek levert u strategische inzichten op maat, maar kan ook aanzienlijke voordelen opleveren, waaronder: 

 • Verbeterde werknemersbetrokkenheid en retentie bij nieuwe medewerkers: Door de werknemerservaring te verbeteren, kunt u het personeelsverloop verminderen en talent behouden. 
 • Versterkt merkimago: Een positieve interne cultuur weerspiegelt zich extern, wat kan leiden tot medewerkers als merkambassadeurs en een verbeterde reputatie of aantrekkelijkheid voor potentiële werknemers en klanten. 
 • Effectievere bedrijfsvoering: Door pijnpunten in het onboarding proces te identificeren en aan te pakken, kunt u processen optimaliseren en de algehele efficiëntie verbeteren. 

Wat levert een Podcast Brand Lift Study op?

De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een interactief online dashboard in Power BI, waarbij inzicht verschaft wordt in onder andere merkbekendheid, merkimago, merkoverweging, de beoordeling van de podcast en bijvoorbeeld wensen en open antwoordmogelijkheden voor de podcast.