Privacy Statement

Markteffect B.V. respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om deze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonsgegevens is niet alleen in uw belang maar ook in het belang van Markteffect B.V.

Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend zonder schriftelijke toestemming nooit verkocht, openbaar gemaakt of ter beschikking gesteld aan derden.

Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld en gebruikt als dit ook wettelijk is toegestaan en de gegevens worden in dat geval op passende wijze beveiligd. Daarnaast worden uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld en zullen alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens die Markteffect B.V. gebruikt zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Gegevensbescherming binnen de marktonderzoeksbranche
Vanuit de branche hanteren en respecteren we de zogeheten "Gouden Beloften" met betrekking tot Data en Insights van het Data Insights Network. Bekijk ook de volledige gedragscode hier.

Als marktonderzoeksbureau is Markteffect aangesloten bij brancheorganisatie MOA. Zij heeft een gedragscode opgesteld voor de omgang met gegevens in onderzoek & statistiek. Vanzelfsprekend is deze gedragscode ook bij Markteffect het uitgangspunt. Dit zijn de tien gouden regels:

1. Informeer de respondent over het doel van het onderzoek;
2. Bejegen de respondent die aan het onderzoek deelneemt met respect, ook wanneer hij niet wenst deel te nemen. Een weigering is een weigering;
3. Verzamel niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek;
4. Extra zorgvuldigheid is geboden bij het verzamelen en verwerken van bijzondere gegevens. Dit zijn persoonsgegevens omtrent iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke Persoonsgegevens en Persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dat gedrag;
5. Verwerk gegevens in identificeerbare vorm niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Anonimiseer zo snel mogelijk;
6. Rapporteer nooit over individuele respondenten met identificeerbare gegevens tenzij de respondent daarvoor ondubbelzinnige (=zonder twijfel) toestemming heeft gegeven;
7. Neem technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verzamelde gegevens tegen onrechtmatig gebruik;
8. Wanneer persoonsgegevens verkregen uit het onderzoek langer dan zes maanden na verkrijging worden bewaard, zorg dan voor een tijdige melding van de verwerking bij het College bescherming persoonsgegevens door de opdrachtgever;
9. Houd alle persoonsgegevens die worden verzameld en bewerkt geheim en verstrek persoonsgegevens alleen aan geautoriseerde functionarissen;
10. Wijs bij irritatie van de respondent, bij onaangekondigd telefonisch onderzoek, op de mogelijkheid om zijn persoonsgegevens tegen dergelijke vorm van onderzoek te blokkeren via www.onderzoekfilter.nl.

Cookies
Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens over uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door zogenaamde ‘cookies’ te gebruiken. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit kan echter leiden tot een minder goede werking van deze website.

Grondslagen voor verwerking
Op grond van de AVG zijn er gronden waarop persoonsgegevens verwerkt kunnen worden, deze grondslagen zijn wanneer er toestemming is, wanneer het noodzakelijk is voor de uit te voeren overeenkomst, wanneer het wettelijk verplicht is, wanneer het noodzakelijk is om vitale belangen te beschermen, wanneer het noodzakelijk is als taak van algemeen belang of openbaar gezag en ten slotte wanneer het noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang te behartigen.

Op basis van een offerteaanvraag, prijsaanvraag, contactverzoek, sollicitatie, download van een informatiebron of aankoop van een digitaal onderzoek is het noodzakelijk om informatie op te slaan, om de gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen in de informatiebehoefte. Markteffect verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer daar een geldige en verkregen reden voor is.

Wijziging of verwijdering van persoonsgegevens
Elke gebruiker heeft in naleving van artikel 15 van het inzagerecht, algemene verordening gegevensbescherming recht om inzage te vragen en te krijgen tot de gegevens die de organisatie verwerkt heeft over de persoon in kwestie. De gebruiker heeft daarbij het recht om de verwijdering van gegevens uit de bestaande gegevensbestanden aan te vragen, mits aanwezig. Dit kan schriftelijk gedaan worden via info@markteffect.nl of postadres Schimmelt 46, 5611 ZX Eindhoven.

Websites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Bekijk daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen over privacy
Bij extra vragen en / of klachten over de verwerking van persoonsgegevens, kunt u terecht bij de Data Protection Officer/Functionaris Gegevensbescherming van Markteffect, Danny. U kunt contact opnemen via ons contactformulier, per email via ib-registratie@markteffect.nl of telefonisch contact met ons opnemen via +31 (0)40 239 22 90.

De pagina is voor het laatst aangepast op 6 september 2023. Dit privacy statement is van toepassing op de diensten van Markteffect.