Folio-analyse

Kwalitatief onderzoek levert heel veel informatie op vanuit verschillende respondenten, achtergronden, invalshoeken en ervaringen. Om al deze waargenomen en geobserveerde informatie tijdens een diepte-interview of een groepsdiscussie te kunnen analyseren en rapporteren, maakt Markteffect onder andere gebruik van een folio analyse.

Hoewel een diepte-interview of een groepsdiscussie altijd een open en grotendeels ongestructureerd gesprek is, heeft de moderator enige houvast door een gespreksleidraad die van tevoren in samenspraak met u wordt bepaald. Hierdoor is er ruimte voor een spontane en eigen invulling van een gesprek, maar wordt de kwaliteit gewaarborgd door de checklist met belangrijkste thema’s. Kwalitatief onderzoek draait niet alleen om de antwoorden die de respondent geeft, maar ook om het gevoel en gedrag van de groep of respondent. Hoe denkt men over bepaalde onderwerpen en waarom handelt men op een bepaalde manier?

Kwantitatief onderzoek draait om numerieke taal en om het zogezegd tellen van grote hoeveelheden data. Bij kwalitatief onderzoek is de informatieverzameling daarentegen meer flexibel en open van aard en wordt er in de analyse gewerkt met alledaagse taal. Voordat er begonnen wordt met analyseren wordt er gekeken naar de onderlinge verhouding van de verzamelde data. Welke verbanden zien we en zijn er bepaalde thema’s te kwantificeren? Het zoeken naar bepaalde thema’s en andere patronen vertaalt Markteffect in een folio analyse.

Wat is een folio analyse?

Schematisch betekent dit dat er in de verzamelde data gezocht wordt naar codes en concepten om te kunnen groeperen, waarna deze vervolgens geïnterpreteerd en -waar mogelijk- samengevoegd worden om tot een sluitende theorie te komen en de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden.

Andere analysetechnieken

Een andere methode die gebruikt wordt bij het analyseren van kwalitatieve data is de debriefing van de gespreksleider, ook wel moderator genoemd. Direct na het diepte interview of groepsdiscussie zet de moderator zijn bevindingen uiteen. Hij let hierbij op opmerkelijke uitspraken en opvallende reacties van respondenten, maar ook op de sfeer die er tijdens het gesprek heerst, de houding en het gedrag van de respondent of de groep. Dé elementen die je mist uit de gecodeerde data op papier.

Een debriefing wordt vaak -ondanks dat de projectleider zelf via een gesloten videocircuit meekijkt met het interview of de discussie- door de moderator opgesteld, omdat elementen als sfeer en lichaamshouding moeilijker te ‘proeven’ zijn in de meekijkruimte. Op deze manier zijn er meerdere mensen betrokken bij de analyse en wordt deze bij Markteffect nooit gebaseerd op een mening en interpretatie van slechts één persoon.