Marktverkenning onderzoek: Waterpark Veerse Meer

Welke meerwaarde heeft de vernieuwing van het waterpark?

De Utrechtse Investeringsmaatschappij Driestar, onder meer bekend van het Hof van Saksen resort, is sinds 2018 eigenaar van vakantiepark Veerse Meer. Na een faillissement van de vorige eigenaar heeft Driestar een plan opgesteld voor de doorontwikkeling van het park onder de naam ‘Waterpark Veerse meer’, waarbij onder meer de reeds in aanbouw zijnde recreatiewoningen worden meegenomen. Om de ambitieuze plannen te kunnen realiseren zijn onder meer aanpassingen in het huidige bestemmingsplan gewenst. 

Naast Driestar is de Stichting Aqua Familia, de vereniging van eigenaren van de bestaande recreatiewoningen, betrokken. Om het draagvlak voor de plannen te toetsen bij de verschillende stakeholders en te achterhalen wat de toegevoegde waarde is van de voorliggende ontwikkelplannen van parkeigenaar Driestar, is aan Markteffect de opdracht verleend om een onderzoek op te zetten en uit te voeren. 

Het onderzoek en de resultaten

Markteffect heeft, gebruikmakend van onder meer de kennis en expertise vanuit de ervaren Leisure onderzoeksspecialisten in samenwerking met de BUAS, een onderzoek ontworpen en uitgevoerd om inzicht te krijgen in de meerwaarde die de vernieuwing van het waterpark met zich meebrengt voor de diverse betrokkenen. Om de juiste inzichten te verkrijgen heeft Markteffect een combinatie van onderzoeksmethoden ingezet. Naast het uitvoeren van een aantal diepte-interviews met stakeholders, is er ook een online enquête onder de huidige eigenaren van recreatiewoningen uitgezet en een literatuurstudie naar de effecten van toerisme en recreatie op de omgeving uitgevoerd.

“Met een combinatie van onderzoeksmethoden is de toegevoegde waarde van het herontwikkelingsplan inzichtelijk gemaakt. Mooi om te zien dat Markteffect leisure expertise een bijdrage kan leveren bij de totstandkoming van mooie duurzame leisure initiatieven als Waterpark Veerse Meer.” 
Niels Kwint, Onderzoeksspecialist Leisure

De resultaten van het onderzoek laten zien dat de komst van Waterpark Veerse Meer positieve effecten op meerdere niveaus met zich mee brengt. Het plan Waterpark Veerse Meer heeft, volgens de stakeholders, met name toegevoegde waarde voor de omgeving van het gebied, zowel op lokaal-, regionaal- als provinciaal niveau. Dit uit zich naar verwachting onder meer in een toename van de werkgelegenheid en verwachten ze een bijdrage aan het fysiek en mentaal welzijn van de recreanten en verblijfstoeristen die het gebied en het waterpark bezoeken. Ook komen er meer recreatiemogelijkheden bij, verwacht men een versterking van het natuurlijk erfgoed en een verhoging van de inkomsten uit (toeristen)belasting.

Vraagtekens zijn benoemd bij het effect van het park op de huidige infrastructuur en mobiliteit van de leefomgeving. Stichting Aqua Familia en eigenaar Driestar zijn in samenwerking met diverse partijen naar oplossingen aan het zoeken. Een mogelijke aanvliegroute is dat (een deel van) de binnenkomende (toeristen)belasting aangewend wordt voor de nodige aanpassingen aan de infrastructuur.


Afbeelding: Veerse Meer, productconcept schets

“Het aangepaste bestemmingsplan van Driestar is met ruime meerderheid van 23 stemmen aangenomen in de gemeenteraad. Zelfs de 6 tegenstemmen waren positief over het plan. Een cruciale stap in de realisatie van Waterpark Veerse Meer is gezet. Dit onderzoek en de rapportage heeft daar zeker een positieve bijdrage aan geleverd.”
Henk Algra en Frank Damen namens het bestuur Stichting Aqua Familia

Het onderzoek heeft bijgedragen aan het vertrouwen van Stichting Aqua Familia in de plannen van Investeringsmaatschappij Driestar en de meerwaarde die het unieke park met zich mee brengt voor de omgeving, provincie, Stichting Aqua Familia en de gemeenteraad van Middelburg. De volgende stappen in de realisatie van Waterpark Veerse Meer zijn gezet en de verwachte start van de bouw staat gepland voor begin 2023.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Naamsbekendheidmeting: Dudok Den Haag 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek: Voigt Travel

Conceptonderzoek: ZODIAC de musical

Publieksonderzoek: Brabant-C

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant