Gemeente onderzoek: Ooststellingwerf

Burgerpeiling Gemeente Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf heeft Markteffect gevraagd om de Burgerpeiling uit te voeren om inzicht krijgen in hoe inwoners de gemeente ervaren. Hierbij zijn 4 maatschappelijke themavelden in kaart gebracht, te weten leefklimaat, welzijn en zorg, relatie inwoner-gemeente en gemeentelijke dienstverlening. De uitkomsten van de gemeente zijn gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl en kunnen vergeleken worden met andere, soortgelijke gemeenten. 

De Burgerpeiling maakt het welzijn en de betrokkenheid van wijkbewoners en doelgroepen inzichtelijk. Door te focussen op zaken die relatief laag scoren kan het beleid worden afgestemd op de wensen van de inwoners. Met deze informatie kan de Gemeente Ooststellingwerf de tevredenheid onder haar burgers verder vergroten.

Doel

Het in kaart brengen van het welzijn en de betrokkenheid van de inwoners van Gemeente Ooststellingwerf.

Methode

Middels een a-select getrokken steekproef uit de Basisregistratie personen van Gemeente Ooststellingwerf zijn 4000 inwoners uitgenodigd voor deelname aan de Burgerpeiling.

Effect

Representatieve uitkomsten, uitgesplitst naar de verschillende kernen van Gemeente Ooststellingwerf, die de gemeente inzicht bieden in het welzijn en de betrokkenheid van haar inwoners. Daarnaast zijn de resultaten van deze Burgerpeiling gepubliceerd op de website www.waarstaatjegemeente.nl. 


Methode

Het onderzoek is opgezet aan de hand van de richtlijnen voor de Burgerpeiling, opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Alle 4000 inwoners die op basis van de steekproef geselecteerd waren voor de Burgerpeiling, zijn per brief uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Deze brief bevatte de link naar de vragenlijst en een unieke code waarmee men kon inloggen. Om ook de inwoners die geen beschikking hebben over internet de mogelijkheid te geven om deel te nemen, had men daarnaast de mogelijkheid om een papieren versie van de vragenlijst op te vragen bij Markteffect.

Gemeente

in Friesland

25.550+

inwoners

13

officiële kernen


Wat heeft de Gemeente Ooststellingwerf ermee gedaan?

Op basis van de uitkomsten van de Burgerpeiling heeft Gemeente Ooststellingwerf thema’s in kaart gebracht waarop zij de komende perioden wil gaan focussen. Het idee is om de Burgerpeiling over twee jaar te herhalen, zodat inzichtelijk kan worden gemaakt wat het effect is geweest van de inspanningen van de gemeente op de verschillende thema’s.

Wilt u ook een burgerpeiling uitvoeren?

U kunt als gemeente de Burgerpeiling zelf uitvoeren of uitbesteden aan een onderzoeksbureau. Markteffect heeft inmiddels veel ervaring op dit gebied en neemt u alle werk uit handen. Bovendien bieden wij als extra mogelijkheid een presentatie van de uitkomsten aan het college van B&W en/of de Raad.

Bekijk ook

Om een goed beeld te geven hoe marktonderzoek in de praktijk werkt en wat het u onderaan de streep oplevert, hebben wij enkele mooie cases voor u uitgewerkt. Het kan natuurlijk voorkomen dat u sommige vraagstukken herkent, omdat u deze bijvoorbeeld binnen uw eigen organisatie ook bent tegengekomen.

Terug naar het overzicht

Behoefteonderzoek: Springplank en Gemeente Eindhoven

Online onderzoek onder kiezers in het buitenland: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

Medewerkerstevredenheidonderzoek: Brandweer Zuid-Limburg

<p>Hans <span>de Jong</span></p>

Hans de Jong

Client Consultant