KNEITER-Leidraad: kwaliteitsverhoging in toerisme en recreatie

Vorige week, woensdag 26 mei, is tijdens een kennissessie van de Landelijke Data Alliantie (LDA) de Leidraad voor economische impactanalyses in toerisme en recreatie gepresenteerd. Economische impacts zijn voor veel bestuursorganen en overheden de belangrijkste redenen om actief sturend en stimulerend op te treden binnen het domein toerisme en recreatie. Ter onderbouwing en/of het rechtvaardigen van de gemaakte keuzes wordt vaak een impact berekening (impact studie) toegepast. Om de kwaliteit van deze studies naar de economische impacts van toerisme en recreatie in Nederland te vergroten, het verbeteren van de gebruikte methoden en modellen en de kennis die voorhanden is te delen, heeft KNEITER zich tot doel gesteld om hiervoor een leidraad op te stellen.

KNEITER staat voor ‘Kennisnetwerk Economische Impactanalyses Toerisme En Recreatie’ en is een samenwerkingsverband van twee hogescholen (Breda University of Applied Sciences en HZ University of Applied Sciences), vier consultancybureaus (Markteffect, Bureau Buiten, Decisio en ZKA) en het Mulier Instituut. Deze partijen zijn allemaal betrokken bij het uitvoeren van impactstudies in opdracht van verschillende (leisure)partijen.

Waarom om een Leidraad?

Naast het netwerk van KNEITER zijn er veel andere onderzoeks- en adviesbureaus in Nederland die zich bezighouden met de uitvoering van economische impactstudies in de toeristische en recreatieve sector. Al deze partijen hebben een eigen aanpak. Daarnaast past iedere partij zijn aanpak aan, aan de concrete situatie waarin gevraagd wordt om een economische impactstudie. Het in het algemeen aanduiden van de ‘meest geschikte’ aanpak is daardoor niet mogelijk. 
Tegelijkertijd leidt deze grote diversiteit tot onvergelijkbaarheid tussen uitkomsten (over de tijd en tussen regio’s) van studies naar economische impacts. Dit maakt het voor beleidsmakers lastig om de uitkomsten te interpreteren en goed gemotiveerde keuzes te maken voor welk onderzoeksbureau en welke aanpak zij kiezen. Er is dan ook vanuit beleidsmakers veel behoefte om te komen tot (1) een kwaliteitsverhoging van studies naar economische impacts en (2) de uitkomsten daarvan beter te kunnen vergelijken over tijd en ruimte. Het zijn eveneens behoeftes die sterk overeenkomen met de doelstellingen van Perspectief 2030 en de Landelijke Data Alliantie toerisme.

De KNEITER-Leidraad

Om een oplossing te vinden voor bovenstaand uitdagingen is besloten een Leidraad te ontwikkelen voor studies naar de economische impacts van toerisme en recreatie. De KNEITER-Leidraad maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een dergelijke studie moet voldoen. Er zijn richtlijnen voor het gebruiken van databronnen, methodes en definities/afbakeningen. De KNEITER-Leidraad zal voor standaardisatie zorgen. De Leidraad biedt echter ook flexibiliteit, want binnen elke economische impactstudie moeten keuzes worden gemaakt. Het maakt duidelijk welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en schrijft voor hoe hier over gerapporteerd moet worden aan de opdrachtgever. 

Het uiteindelijke doel is dat de KNEITER-Leidraad bijdraagt aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactstudies, op basis waarvan betere beslissingen genomen kunnen worden. De ontwikkeling van de Leidraad is mogelijk gemaakt door het Data Development Lab, de samenwerking tussen NBTC, CBS en CELTH gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten over toerisme en recreatie in Nederland.

“De KNEITER-Leidraad biedt opdrachtgevers en opdrachtnemers van economische impactanalyses binnen toerisme en recreatie de flexibiliteit om te komen tot een aanpak die past bij een specifieke casus, maar wel op zo’n manier dat de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de uitkomsten gegarandeerd is.” 
Professor Jeroen Klijs van Breda University of Applied Sciences

Economische impactstudie door Markteffect 

Markteffect is als onderzoeksbureau nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de KNEITER-Leidraad en voert de impactanalyses volgens de Leidraad voor verschillende bedrijven uit. Voor de uitvoering van economisch impactstudies werkt Markteffect nauw samen met Professor Jeroen Klijs van Breda University of Applied Sciences (BUAS). Op basis van de door Markteffect verzamelde data, zoals bijvoorbeeld bestedingen en bezoekersprofielen, gecombineerd met data over het aantal (additionele) bezoekers, wordt een input-output (I/O) analyse uitgevoerd onder begeleiding van Professor Klijs. Op basis van deze analyse wordt berekend wat de (theoretische) impacts zijn van bijvoorbeeld een evenement, een binnenstad of een attractie op het onderzoeksgebied zoals bijvoorbeeld de gemeente of provincie. Hiermee wordt de toegevoegde waarde en werkgelegenheid uitgedrukt in aantal banen en daarmee worden de economische impacts inzichtelijk gemaakt.

“Markteffect biedt opdrachtgevers de mogelijkheid om de benodigde input op te halen bij de verschillende doelgroepen en door de samenwerking met Jeroen Klijs en BUAS leveren wij waardevolle (economische) inzichten in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Hierdoor is het voor overheden (City marketing- of destinatie marketing organisatie, gemeente, provincie, regio-overleg) en toeristisch recreatieve attracties (event, festival, dagattractie, bezienswaardigheid, etc.) mogelijk om de economische impact te achterhalen” 
Niels Kwint, Senior onderzoekspecialist Leisure Markteffect

Markteffect heeft deze analyse inmiddels in samenwerking met BUAS onder meer uitgevoerd voor de Dutch Design Week, Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen en Eindhoven 365.

Wil je (meer) inzicht krijgen in hoe je de economische impact van toerisme in jouw gemeente, provincie of regio kunt meten en hoe Markteffect je daarbij kunnen helpen? Of ben je geïnteresseerd in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid gegenereerd door jouw evenement, festival of dagattractie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

De leidraad, evenals een handleiding voor opdrachtgevers, kan gedownload worden via de website van Landelijke Data Alliantie.

De kennissessie van woensdag 26 mei is terug te kijken via YouTube.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

3,3 miljoen Nederlanders bezochten een muziekfestival!

Eerste resultaten onderzoek toekomst Groene Wellen bekend

Klanttevredenheid meten in het leisure domein

Nederlanders minder vaak op vakantie door hoge inflatie