De belangrijkste keuzefactoren van de nieuwe generatie studiekiezers

Uit de resultaten van het Nationaal Studiekeuze Onderzoek 2022 van Markteffect bleek eerder dit jaar al dat studiekiezers hun studiekeuzeproces hebben aangepast aan ‘het nieuwe normaal’ en dat het studiekeuzeproces op verschillende vlakken is veranderd. Zo spelen onder andere online studiekeuze activiteiten een veel grotere rol in het studiekeuzeproces dan voorheen. Deze veranderingen waren voor Markteffect aanleiding om de factoren die de studiekeuze bepalen opnieuw onder de loep te nemen.

Vernieuwde benchmark studiekeuze aspecten

De vernieuwde benchmark studiekeuze aspecten is samengesteld door zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. In (duo-)interviews met 30 studiekiezers is ingegaan op belangrijke factoren die studiekiezers meenemen in hun studiekeuze. Waar letten ze op? Wat vinden ze belangrijk? En waarom? Op basis van deze interviews is een long-list van keuzefactoren samengesteld, die vervolgens kwantitatief zijn getoetst door middel van een MaxDiff-analyse (een analyse om het belang van factoren te kunnen onderscheiden). Uit deze kwantitatieve analyse (op basis van 690 studiekiezers) zijn de nieuwe benchmarkaspecten samengesteld voor de Markteffect Imagomonitor van de komende jaren. Deze benchmark wordt in de Markteffect Imagomonitor gebruikt om het imago van onderwijsinstellingen in kaart te brengen.

 

Verschillen tussen onderwijsniveaus

Wat met name opvalt, is dat de verschillen tussen de onderwijsniveaus niet heel groot zijn. Goede, gespecialiseerde docenten, de sfeer en plek waar iedereen zichzelf kan zijn en respectvol met elkaar omgaat, zijn de aspecten die bij alle niveaus bovenaan staan. De sfeer op onderwijsinstellingen bleek uit eerdere onderzoeken al één van de meest belangrijke keuzefactoren. In dit onderzoek werd duidelijk dat er een belangrijke samenhang is tussen het aspect rondom sfeer en veel andere aspecten. We zien nu echter dat ook het aspect goede/gespecialiseerde docenten sterk naar voren komt. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het belang hiervan sterker wordt door de verandering naar een meer online / hybride lesmethode, waardoor mogelijk meer waarde wordt gehecht aan de kwaliteit van de (online) lessen, dan de sfeer op de onderwijsinstelling.

Andere aspecten die samenhangen met de sfeer en specifiek werden genoemd, zijn het gevoel van veiligheid op een onderwijsinstelling (zowel fysieke veiligheid, als het respectvol met elkaar omgaan en jezelf kunnen zijn), de aandacht voor het welzijn van studenten en persoonlijke aandacht en betrokkenheid van docenten. Deze aspecten kwamen duidelijk naar voren in de interviews met studiekiezers en kwamen ook nadrukkelijk terug in de kwantitatieve bepaling van de meest belangrijke keuzefactoren.

Wat verder opvalt is dat potentiële hbo-studenten waarde hechten aan de afwisseling tussen theorie en praktijk en potentiële wo-studenten aan de mogelijkheden in het buitenland en de uitdaging en motivatie.

Over de Markteffect Imagomonitor

De jaarlijkse Markteffect Imagomonitor meet de bekendheid, concurrentiepositie en het imago van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten onder potentiële studenten in Nederland. Het imago van onderwijsinstellingen wordt gemeten aan de hand van een set van benchmark studiekeuze aspecten. Deze benchmarkaspecten zijn in de zomer / het najaar van 2022 opnieuw getoetst door middel van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder potentiële mbo-, hbo- en wo-studenten.

Deze vernieuwde benchmarkaspecten zijn meegenomen in de nieuwe editie van de Markteffect Imagomonitor 2022/2023, waarvan op dit moment het veldwerk loopt en de resultaten in februari 2023 worden verwacht. Daarnaast voert Markteffect op dit moment in samenwerking met verschillende mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten een onderzoek uit onder ouders van studiekiezers om te achterhalen wat er is veranderd met betrekking tot hun invloed op het studiekeuzeproces van hun kind.

Voor meer informatie over onze onderzoeken, neem contact op met Client Consultant Onderwijs Davy Zwegers of met onze Research Experts die dit onderzoek mede mogelijk maken Astrid, Tanya, Eva, Kelly, Daan, Steven of Anke.

Naar het overzicht

Bekijk ook

Wilt u meer weten? Hier vindt u nog enkele relevante nieuwsartikelen. Zo mist u niks meer van wat speelt in uw branche.

Terug naar het overzicht

Kennis- en netwerkevent van het Markteffect Nationaal Studiekeuze Onderzoek

Studiekiezers kiezen op basis van interesse maar letten ook op toekomstige baankansen en salaris

Kwart ouders vindt het binnenklimaat op scholen verre van optimaal

Leven Lang Ontwikkelen Congres op 20 juni 2024

<p>Davy <span>Zwegers</span></p>

Davy Zwegers

Client Consultant Onderwijs